Význam etických hodnôt

Čo sú etické hodnoty:

Etické hodnoty sú príručky správania, ktoré regulujú správanie jednotlivca. V prvom rade je etika odvetvím filozofie, ktoré študuje to, čo je morálne, a vykonáva analýzu morálneho systému, ktorý sa má použiť na individuálnej a sociálnej úrovni.

Medzi najdôležitejšie etické hodnoty môžeme spomenúť: spravodlivosť, slobodu, rešpekt, zodpovednosť, integritu, lojalitu, čestnosť, férovosť a ďalšie.

Etické hodnoty sa získavajú počas individuálneho rozvoja každého človeka so skúsenosťami v rodinnom, sociálnom, školskom prostredí a dokonca aj prostredníctvom médií.

Etické hodnoty ukazujú osobnosť jednotlivca, pozitívny alebo negatívny obraz, ako dôsledok jeho správania. Rovnako je možné oceniť presvedčenie, pocity a záujmy, ktoré daná osoba má.

Napríklad jednotlivec, ktorý bojuje za spravodlivosť a slobodu, hodnoty považované za pozitívne, sú odrazom spravodlivého človeka. Ale inak je ľudská bytosť voči týmto hodnotám apatická a poskytuje istú podporu nespravodlivosti.

Preto etické hodnoty umožňujú regulovať správanie jednotlivca tak, aby dosiahol kolektívnu pohodu a harmonické a mierové spolužitie v spoločnosti.

Etymologicky je slovo etika gréckeho pôvodu étos čo znamená „zvyk alebo zvyk“ a prípona -ico čo vyjadruje „relatívne k“.

Pozrite si tiež 5 najdôležitejších etických hodnôt s príkladmi.

Relatívne etické hodnoty

Etické hodnoty môžu byť relatívne z hľadiska uhla pohľadu, ktorý má každý jednotlivec.

Napríklad pre človeka je synonymom zodpovednosti prísť na svoje pracovisko včas. U iného však táto situácia nie je považovaná za relevantnú, takže môžu prísť neskoro do práce a nemusia sa cítiť nezodpovední.

Preto treba spomenúť, že je veľa ľudí, ktorí nezdieľajú názory alebo nerešpektujú rôzne pohľady ostatných. To znamená, že pre niekoho nevyhnutne nie je etický alebo pozitívny prístup, pre iného nie.

Absolútne etické hodnoty

Etické hodnoty môžu byť tiež absolútne na základe toho, čo celá spoločnosť považuje za zvyk alebo zvyk. Nie sú subjektívne a ich význam zostáva okrem osobných alebo kolektívnych skúseností nezmenený.

To znamená, že vo všeobecných pojmoch a mimo existujúcich kultúrnych rozdielov medzi ľuďmi sme všetci schopní rozpoznať, čo je solidarita alebo rešpekt, a tiež identifikovať tie skutky, ktoré sa považujú za dobré alebo zlé.

Všetci jednotlivci napríklad vedia alebo rozoznávajú, čo je srdečnosť, bez ohľadu na to, či ju uplatňujú vo svojom okolí alebo nie.

Etický úsudok

Na druhej strane stojí za zmienku, že ľudská bytosť žije v neustálom etickom úsudku, ktorý sa odvoláva na úvahy a určovanie toho, aké konanie, správanie alebo postoj je v danom čase najúspešnejší na základe uložených noriem a hodnôt. spoločnosťou.

Keď sa jednotlivec stretne s etickým úsudkom, je dôležité porozumieť etickému problému, nájsť najlepšie riešenie, ktoré nepoškodí ostatných jednotlivcov, a zamyslieť sa nad tým, prečo bolo v danej situácii najlepším riešením.

Pozri tiež: Etika

Etické a morálne hodnoty

Medzi etické hodnoty patria aj morálne hodnoty, ktoré nám umožňujú rozlíšiť dobré od zlého a spravodlivé a nespravodlivé v danej situácii alebo situácii.

Morálny úsudok je duševný akt, ktorý jednotlivcovi umožňuje určiť svoj postoj k tomu, čo je správne a nesprávne.

Pozri tiež Morálne hodnoty.

Etické a ľudské hodnoty

Ľudské hodnoty sú vlastnosti, vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré jednotlivec vlastní. Rovnako sú tieto hodnoty univerzálne a dynamické, zdieľajú ich všetky kultúry a určujú usmernenia a normy koherentného správania, a preto súvisia s etickými hodnotami.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Veda