Význam toxického

Čo je toxické:

Za toxický označujeme ten, ktorý patrí jedu alebo toxínu alebo s nimi súvisí. V tomto zmysle je toxická látka látka, ktorá má vážne účinky, zmeny alebo poruchy vo fungovaní živého organizmu a môže dokonca spôsobiť smrť.

Toxická látka sa meria podľa stupňa toxicity, to znamená podľa jej vnútornej schopnosti poškodiť organizmus. Tieto látky môžu prísť do kontaktu s telom niekoľkými spôsobmi: požitím, vdýchnutím, absorpciou, aplikáciou, injekciou alebo sa môžu dokonca vyvinúť vo vnútri samotného organizmu. Preto môžu byť klasifikované buď ako endogénne toxické látky (ktoré pochádzajú z vnútra organizmu), alebo ako exogénne (ktoré prichádzajú zvonku).

Exogénne toxíny môžu pochádzať zo zvierat (napríklad hadí jed), z rastlinných organizmov (niektoré huby) alebo môžu ísť o syntetické toxíny vyvinuté ľuďmi chemickými procesmi.

Slovo ako také pochádza z latinčiny toxĭcum, čo zase pochádza z gréckeho τοξικὸν φάρμακον (toxikón phármakon), čo znamená „jed otráviť šípy“.

Toxikológia

Ako sa toxikológii hovorí, je veda zameraná na štúdium toxických látok. Toxikológia ako taká je zodpovedná za určovanie takých aspektov, akými sú jej fyzikálno-chemické zloženie, schopnosť produkovať zmeny v živých organizmoch, ako aj za mechanizmy, akými k takýmto zmenám dochádza, a za rôzne spôsoby, ako proti nim pôsobiť. Rovnako je toxikológia zodpovedná za zisťovanie toxických látok, ich identifikáciu a určovanie stupňa toxicity. Profesionáli v tejto oblasti sa nazývajú toxikológovia.

Jedovatý a jedovatý

Jed, podobne ako toxická látka, má schopnosť spôsobiť vážne poškodenie živého organizmu. Jed je však charakterizovaný tým, že je toxickou látkou, ktorá sa používa zámerne s cieľom vyvolať škodlivé účinky na fungovanie životne dôležitých orgánov jednotlivca. Takéto účinky môžu, ale nemusia spôsobiť smrť. V tomto zmysle jed rozlišuje to, že ide o toxickú látku používanú na trestné účely.

Toxický vo farmakológii

Vo farmakológii sa toxickým účinkom rozumie nechcený účinok liečiva na telo jednotlivca, spravidla ako dôsledok nadmernej dávky. Toxický účinok teda priamo závisí od dvoch faktorov: dávky, tj. Množstva lieku, ktorému je telo vystavené, a času expozície, tj. Času, počas ktorého sa expozícia predlžuje.

Značky:  Výrazy-In-Angl Všeobecný Veda