Typy noriem

Normy sú pravidlá alebo smernice správania, ktoré sú zavedené s cieľom zaviesť do praxe a dosiahnuť harmonické a rešpektujúce spolužitie. Preto sa uplatňujú rôzne typy pravidiel v závislosti od miesta alebo situácie, v ktorej sa nachádzame.

Vo všetkých komunitách a sociálnych organizáciách existujú pravidlá, ktorými sa riadime naším správaním a identifikujeme, čo je alebo nie je dovolené robiť za rôznych okolností. Knižnice by napríklad mali mlčať, dávať priestor okrem iného tehotným ženám vo verejnej doprave.

Právne normy

Právne normy sú tie, ktoré určujú rôzne právne alebo právne inštitúcie štátu s cieľom kontrolovať spoločenské správanie, znižovať zločiny a iné činnosti, ktoré všeobecne ohrozujú sociálne blaho.

Ide o pravidlá, ktoré sú napísané a legálne schválené, a preto ich nedodržanie môže viesť k rôznym sankciám alebo pokutám, dokonca aj k uväzneniu. Daňový únik je napríklad trestný podľa zákona a v závislosti od závažnosti záležitosti môže osoba zaplatiť pokutu alebo byť uväznená.

Pozri tiež Pozitívne právo.

Morálne štandardy

Morálne normy súvisia s etickými a morálnymi hodnotami, ktoré každý človek uplatňuje v praxi a ktoré spoločnosť všeobecne uznáva.

V tomto zmysle ide o normy, ktoré regulujú správanie jednotlivca s cieľom rozlíšiť dobré skutky od zlých. Nie sú napísané v žiadnom texte a ich nedodržanie môže viesť k pokániu.

Morálne normy majú preto do činenia so svedomím, ktoré má každý jednotlivec, o dôsledkoch svojich činov, a to tak pre seba, ako aj pre ostatných. Dokonca súvisia s ľudskou dôstojnosťou. Jeho dodržiavanie alebo nie bude preto závisieť od postoja, ktorý daný človek zaujme.

Všetci napríklad vieme, že poctivosť našich činov povedie ostatných k tomu, aby nám verili. Rovnako je zodpovednosť za prácu príkladom morálnych štandardov, ktoré mnohí ľudia uplatňujú v praxi.

Pozri tiež

  • Príklady morálnych noriem
  • Morálne hodnoty.

Sociálne normy

Sociálne normy zahrnujú všetky pravidlá, ktoré sú po implicitnej dohode uznávané a akceptované všetkými občanmi a ktoré súvisia s kultúrou každej spoločnosti. Ide o normy, ktoré hodnotia správanie ľudí.

Cieľom sociálnych noriem je teda regulovať správanie všetkých ľudí, okrem iného podporovať rešpekt, rozmanitosť a slobodu, aby sa dosiahlo harmonické spolužitie.

Tieto pravidlá nie sú spísané a neznamenajú zákonný trest, sú jednoducho súčasťou svedomia každého jednotlivca a potreby vytvoriť medzi všetkými rešpekt.

Na druhej strane sa tieto normy v priebehu času menia, aby sa prispôsobili potrebám spoločnosti a jej neustálym zmenám.

Ako príklad sociálnych noriem môžeme spomenúť akt pozdravu susedov, starostlivosti o verejné priestranstvá, neprerušovania rozhovorov tretích strán, rešpektovania súkromia a iných.

Pozrite si pravidlá spolužitia.

Rodinné normy

Rodinné normy sú tie, ktoré sa týkajú rodinných hodnôt a ktoré sa vyučujú v každom dome. Preto v každej rodine existujú rôzne normy podľa kontextu, životnej dynamiky, zvykov a potrieb.

Tieto pravidlá tiež hľadajú rodinnú pohodu a zdravé spolužitie medzi všetkými členmi rodiny. Každé dieťa by malo byť napríklad organizované a keď sa skončí hranie, malo by odložiť svoje hračky, aby malo v dome poriadok a aby sa pri chôdzi nezakopávalo. Môžete okrem iného spomenúť aj potrebu vytvoriť si čas na spánok.

Pozri tiež Rodinné hodnoty.

Náboženské normy

Náboženské normy sú rozdielne podľa náboženstva, ktoré sa praktizuje, a preto sa líšia medzi vierou alebo náboženskými doktrínami. Tieto normy sú napísané v rôznych posvätných textoch.

Vo všeobecnosti sú to však aj pravidlá, ktoré sa snažia regulovať správanie ľudí a ich porušenie môže viesť k duchovnému trestu alebo trestu. Napríklad medzi inými navštevovať chrám, nespúšťať hriechy.

Pozri tiež Náboženstvo.

Pravidlá protokolu

Pravidlá protokolu alebo etikety sú tie, ktoré stanovujú spôsob, akým musia ľudia konať, obliekať sa alebo sa prezentovať v určitých špeciálnych situáciách, ako je verejný akt, večera alebo konkrétna firemná udalosť.

Napríklad ako štandard etikety sú zahrnuté spôsoby pozdravu a prijatia, ktoré je potrebné dodržiavať pri verejných podujatiach, na ktorých sa zúčastňujú rôzni politickí predstavitelia.

Jazykové normy

Jazykové normy sú tie, ktoré stanovujú pravidlá pravopisu a gramatiky pre správne používanie a precvičovanie jazyka. Napríklad pravidlá zvýraznenia v španielčine. Ide o pravidlá, ktoré neovplyvňujú správanie ľudí, ale ich spôsob komunikácie tak, aby bola pochopená odoslaná správa.

Značky:  Všeobecný Výroky A Príslovia Technológie-E-Inovácie