Význam bezpečnosti

Čo je zabezpečenie:

Bezpečnosť je charakteristická pre niečo alebo niekoho, kto je alebo je zabezpečený.

Slovo bezpečnosť pochádza z latinčiny securĭtas, -ātis čo znamená „istota“ alebo „jasné a isté poznanie niečoho“.

Bezpečnosť možno stotožniť s niektorými synonymami, ako sú: istota, istota, dôvera, presvedčenie, dôkazy, presvedčenie a viera. Niektoré antonymá by boli neistota a váhavosť.

Bezpečnosťou sa rozumie aj miera pomoci, dotácie alebo kompenzácie. V tejto súvislosti existuje niekoľko slov s podobným významom, ako je stabilita, záruka, ochrana, azyl, pomoc, ochrana, obrana a záruka. Podobne by opačnými slovami bola bezmocnosť a bezmocnosť.

Keď sa toto slovo používa v prídavnom slove („bezpečnosť“), znamená to, že zariadenie alebo mechanizmus je navrhnutý tak, aby sa predišlo rizikám alebo aby bola zaručená správna činnosť. Napríklad: „bezpečnostný pás“.

Sociálne zabezpečenie

Sociálne zabezpečenie je súbor služieb, agentúr, zariadení a profesionálov závislých od štátu, ktoré ponúkajú ochranu a sociálne pokrytie celého radu potrieb občanov, ktoré okrem iného súvisia so zdravím, dávkami v nezamestnanosti, dôchodkami a práceneschopnosťou.

Sociálne zabezpečenie je súčasťou sociálneho štátu a jeho cieľom je poskytnúť podporu a pomoc občanom a čiastočne sa vyhnúť ekonomickým a sociálnym nerovnostiam v krajine. Niektoré alternatívy sociálneho zabezpečenia sú napríklad súkromné ​​zdravotné poistenie alebo dôchodkové plány. Medzi rôznymi krajinami existujú medzinárodné dohody, ktoré určujú podmienky ponúkania tohto typu pokrytia.

Bezpečnosť pri práci

Bezpečnosť práce alebo bezpečnosť práce spolu s BOZP má za cieľ uplatňovať opatrenia a vykonávať potrebné činnosti na predchádzanie rizikám spojeným s prácou.

Bezpečnosť práce priamo súvisí s právami pracovníka a dôstojnými pracovnými podmienkami.Konkrétnejšie sa zaoberá problémami prevencie pracovných rizík prostredníctvom zisťovania, hodnotenia a kontroly možných a skutočných nebezpečenstiev na pracovisku, ako aj rizík spojených s dlhodobou pracovnou aktivitou.

Medzinárodná organizácia práce, orgán závislý od OSN, zabezpečuje vypracovanie opatrení a návrhov na zlepšenie pracovných podmienok. Príkladom bezpečnostného opatrenia pri práci je používanie prilieb a ochranných prostriedkov v občianskej výstavbe.

Priemyselná bezpečnosť

Priemyselná bezpečnosť sa okrem svojho vzťahu k bezpečnosti práce vo všeobecnosti zameriava na analýzu a predchádzanie rizikám, ktoré môže priemyselná činnosť spôsobiť obyvateľom určitej oblasti a v životnom prostredí. Ide o otázky súvisiace s výrobou energie, ťažbou nerastov, spracovaním a výrobou výrobkov a spracovaním priemyselného odpadu.

Priemyselné zariadenia zahŕňajú širokú škálu ťažobných, dopravných, energetických, výrobných a likvidačných činností, ktoré predstavujú inherentné nebezpečenstvá, ktoré si vyžadujú veľmi starostlivé zaobchádzanie. Príkladom priemyselnej bezpečnosti by bol súbor opatrení zavedených v jadrovej elektrárni na zabránenie úniku radiácie.

Súkromná bezpečnosť

Súkromná bezpečnosť je pomocnou službou verejnej bezpečnosti. Požičanie týchto služieb môže byť ponúknuté jednej alebo viacerým osobám (napríklad osobe, ktorá najme tím ľudí zodpovedných za ich osobnú ochranu), zariadeniam (napríklad priemyselný sklad) a udalostiam (v ktorých ponúka ochranu ľuďom, ktorí sa zúčastňujú, a majetku). Súkromná bezpečnosť má svoje obmedzenia z právneho hľadiska a nemá rovnaké právomoci ako orgán závislý od štátu, ako je polícia alebo armáda.

Značky:  Výrazy-Populárne Všeobecný Veda