Chémia

Čo je chémia?

Chémia je veda, ktorá študuje hmotu, ako je zložená, jej vlastnosti a ako sa transformujú jej štruktúry po rôznych procesoch alebo reakciách, ktoré ovplyvňujú jej molekuly a atómy.

Stojí za zmienku, že hmota je všetko, čo nás obklopuje, pozostáva z molekúl a atómov, ktoré reagujú na rôzne chemické zmeny, a že v niektorých prípadoch to môže súvisieť s uvoľňovaním energie.

Chemické štúdie sa vykonávajú v laboratóriách a používajú vedeckú metódu. To umožnilo objavenie rôznych predmetov, ich skladieb, toho, ako súvisia alebo sa transformujú. Preto boli objavené prvky, ktoré sú základom iných vedeckých štúdií.

Odvetvia chémie

Chémia je jednou z najdôležitejších vied, pretože jej predmetom skúmania je hmota, to znamená všetko, čo nás obklopuje v každodennom živote.

Chémia je veda, ktorá zahŕňa veľký počet študijných odborov, ktoré vytvorili rôzne odvetvia alebo klasifikácie štúdií chémie.

Organická chémia

Organická chémia je jednou z hlavných oblastí chémie, v ktorej sa študujú prvky a chemické zlúčeniny, ktoré obsahujú uhlík (väzby uhlík-uhlík alebo uhlík-vodík).

Niektoré príklady týchto látok sú metán (CH4) a kyselina octová (CH3COOH). Organická chémia okrem iného umožňuje štúdium a analýzu molekulárnych základov živých bytostí.

Pozri tiež Organická chémia

Anorganická chémia

Anorganická chémia je tiež jednou z najdôležitejších oblastí, pretože študuje chemické prvky a zlúčeniny, ktoré nemajú väzby uhlík-vodík, ako aj kyseliny a zásady. Niektoré príklady týchto látok sú voda (H2O) a oxid železitý (Fe2O3).

Pozri tiež Anorganická chémia

Biochémia

Študuje zloženie, interakciu a chemické reakcie na molekulárnej úrovni živých bytostí, preto ide o štúdie, ktoré sa zameriavajú na pochopenie fungovania organizmov. Táto vetva je spojená so štúdiom genetiky a molekulárnej biológie.

Analytická chémia

Odvetvie chémie, ktoré študuje chemické zloženie materiálu alebo vzorky rôznymi chemickými a / alebo fyzikálno -chemickými metódami. Môže byť kvantitatívny a / alebo kvalitatívny. Analytická chémia je široko používaná v procesoch kontroly kvality v priemyselných odvetviach.

Fyzikálna chémia

Je to oblasť chémie, ktorá študuje hmotu s prihliadnutím na jej fyzikálne a chemické vlastnosti, čo umožňuje vytvárať modely a / alebo študovať teórie.

Priemyselná chémia

Priemyselná chémia je odvetvie chémie, ktoré je zamerané na výrobu materiálov a chemických výrobkov v priemyselnom prostredí. Tiež známa ako priemyselná chémia je kariéra v strojárstve zameraná na túto záležitosť.

Predmet štúdia chémie

Predmetom štúdia chémie je hmota vrátane živých organizmov (zvieratá, rastliny, ľudia). Preto je to veda, ktorá sa zameriava na pochopenie toho, ako je štruktúrovaná, zložená, transformovaná a funguje, najmä z najmenších štruktúr, ktorými sú atómy a molekuly.

Význam chémie

Rôzne odvetvia chémie umožnili vyvinúť rôzne študijné metódy a teórie, aby lepšie porozumeli štúdiám na túto tému.

Význam chémie spočíva v štúdiu hmoty a živých organizmov, aby sme lepšie pochopili, ako funguje všetko okolo nás a v našom tele.

Ako je napríklad ovplyvnený jeden materiál pri zmiešaní s iným, ako je možné okrem mnohých ďalších vecí vyvíjať výrobky s cieľom vytvoriť lepšiu kvalitu života.

Chémia a jej aplikácie sú súčasťou mnohých činností, ktoré každodenne vykonávame, a preto sú jednou z najdôležitejších vied.

Značky:  Veda Výrazy-Populárne Technológie-E-Inovácie