Význam sociálnej psychológie

Čo je sociálna psychológia:

Sociálna psychológia je odvetvie psychológie, ktoré študuje správanie a mentálne fungovanie jednotlivca v dôsledku jeho sociálneho prostredia. Sociálna psychológia študuje spôsob, akým ľudia myslia, cítia a konajú, ovplyvnené prítomnosťou alebo neprítomnosťou iných ľudí v ich okolí.

Podľa psychológa a psychoanalytika Enrique Pichona Riviera je sociálna psychológia charakterizovaná tým, že je operatívnou a inštrumentálnou medziodborou, ktorá je zodpovedná za štúdium interakcií orientovaných na plánovanú sociálnu zmenu.

V dôsledku vyššie uvedeného môžeme pozorovať, že sociálna psychológia študuje osobu v jej troch dimenziách: jednotlivca ako takého a jeho možnosti socializácie, osobu v jej rôznych formách sociability a človeka vo vzťahu ku konkrétnym situáciám.

Na sociálnu psychológiu sa dá pozerať z rôznych perspektív podľa ostatných odvetví psychológie; Psychoanalýza sleduje sociálnu psychológiu ako štúdium individuálneho nevedomia, ktoré ovplyvní kolektívne a sociálne, behaviorismus naznačuje, že sociálna psychológia analyzuje správanie jednotlivca s ohľadom na vplyv prostredia alebo iných jednotlivcov.

Pozri tiež Psychoanalýza.

Postmoderná psychológia zase poukazuje na to, že sociálna psychológia skúma prvky, ktoré tvoria rozmanitosť a sociálnu segmentáciu, a napokon perspektíva navrhovaná skupinami sleduje sociálnu psychológiu ako takú, ktorá študuje sociálne skupiny ako medzistupeň medzi sociálnym a individuálnym.

Pozri tiež Sociálne skupiny.

Toto odvetvie psychológie sa narodilo približne v roku 1879 s výskytom volkerpsychologie alebo Psychológia ľudí, ktorú vyvinul Wilhelm Wundt, kde vyzdvihol jednotlivca v spoločnosti a jej vplyv na neho, pretože ľudský a sociálny sú v tesnom spojení a navzájom sa dopĺňajú. Niektorí odborníci na túto vedu uvádzajú, že otcom sociálnej psychológie je francúzsky sociológ Auguste Comte.

Pozri tiež Psychológia.

Charakteristika sociálnej psychológie

  • Skúmajte ľudské správanie.
  • Udáva psychický vývoj, ktorý ľudská bytosť v určitom veku musí mať.
  • Študujte vzťahy medzi subjektom na subjekt, skupinou na skupinu a zo spoločnosti na spoločnosť.
  • Určte patológie alebo nevhodné formy správania.

Komunitná sociálna psychológia

Komunitná sociálna psychológia je zodpovedná za štúdium vzťahu medzi komunitami a ľudským správaním na základe vonkajších faktorov, akými sú sociálny a environmentálny, a taktiež komunitná sociálna psychológia zasahuje do prevencie psychosociálnych problémov a zlepšuje rozvoj človeka posilňovaním svojej komunity.

Aplikovaná sociálna psychológia

Aplikovaná sociálna psychológia sa týka skúmania významného problému zo sociálneho hľadiska a snaží sa získať teoretické a praktické znalosti na vnímanie faktorov, ktoré prispievajú k možnému riešeniu problému.

Kognitívna sociálna psychológia

Kognitívna sociálna psychológia je založená na štúdiu mentálnych javov zapojených do poznania, to znamená, že analyzuje základné a hlboké mechanizmy, z ktorých sú znalosti odvodené, ako sú vnímanie, pamäť, učenie, formovanie znalostí a znalosti. Logické uvažovanie.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Všeobecný Veda