Význam problému

Aky je problem:

Problém je problém alebo otázka, ktorú je potrebné vyriešiť alebo objasniť, rozpor alebo konflikt medzi tým, čím je a čím by mal byť, ťažkosťami alebo nepríjemnosťami pri dosahovaní cieľa alebo nepáči sa, obťažovaním alebo obavami.

Pojem problému v zmysle otázky, ktorú je potrebné vyriešiť, je použiteľný v najrozmanitejších odboroch, ako je napríklad matematika, filozofia, ekológia, ekonómia, politika, sociológia a metodológia.

Synonymá k problému môžu byť: ťažkosť, nepríjemnosť, komplikácia alebo mrzutosť; záhada alebo neznáma; problém alebo otázka; pochybnosť alebo otázka; prekážka alebo tehotenstvo.

Slovo problém ako také pochádza z latinčiny problém, a to zase z gréckeho πρόβλημα (problém).

Pozri tiež význam otázky.

Sociálne problémy

Sociálne problémy sú všetky tie záležitosti, ktoré súvisia s rôznymi sociálnymi problémami, ako sú zdravie, blahobyt, kvalita života, vzdelávanie, práca, bývanie, bezpečnosť, prístup k príležitostiam, medzi inými.

Sociálne problémy sú v tomto zmysle problémy, ktoré ovplyvňujú šťastie a pohodu ľudí. Jeho uznanie a prístup politikmi a hlavnými sociálnymi aktérmi je zásadný pre ich efektívne riešenie.

Pozri tiež Sociálna otázka.

Etický problém

Etický problém je problém, ktorý vyplýva zo situácie alebo udalosti, ktorá predstavuje konfliktnú situáciu na morálnej úrovni. V tomto zmysle sa etický problém premieta do voľby, ktorá sama osebe predstavuje konflikt, buď preto, že alternatívy predstavujú prínos, alebo preto, že prinášajú určité ťažkosti alebo škody.

Pri riešení etického problému musí jednotlivec starostlivo zvážiť dôsledky a dôsledky svojich činov, ako aj vhodnosť svojho správania podľa zásad alebo hodnôt, ktorými sa riadi.

Pozri tiež:

  • Etika
  • Morálne
  • Morálne a etické

Problém životného prostredia

Ako environmentálny problém alebo ekologický problém sa označuje akákoľvek zmena alebo porucha, ktorá má vplyv na environmentálnu rovnováhu. Environmentálne problémy môžu vyplývať z vplyvu ľudskej činnosti alebo z environmentálnych katastrof, ktoré spôsobujú nerovnováhu alebo nerovnováhu v prírodnom prostredí.

Environmentálne problémy v tomto zmysle predstavujú riziko pre život (zvierat, rastlín a ľudí), ktorý obýva dané miesto. Príkladmi problémov životného prostredia sú okrem iného znečistenie (vzduch, voda atď.), Diera v ozónovej vrstve, bez rozdielu odlesňovanie, globálne otepľovanie.

Pozri tiež:

  • Životné prostredie
  • Environmentálne znečistenie
  • Globálne otepľovanie

Problém výskumu

Výskumný problém je tá záležitosť alebo otázka, ktorú sa chce výskumný dokument alebo výskumný projekt objasniť.

Výskumný problém ako taký odôvodňuje a usmerňuje výskumný proces a činnosť výskumníka. Prvá vec, ktorá by mala byť vykonaná výskumná práca, je definovať pomocou rôznych vedecko-metodických kritérií všetky aspekty javu, ktoré má študovať a vysvetliť.

Značky:  Výrazy-In-Angl Výrazy-Populárne Technológie-E-Inovácie