Význam básne

Čo je báseň:

Hovorí sa mu báseň vo veršoch napísanej literárnej skladbe, ktorá patrí do žánru poézie a ktorej metrická štruktúra je zodpovedná za rytmickú formáciu.

Ďalším spôsobom, ako použiť tento výraz, je odkazovať na situáciu alebo vec, ktorá sa považuje za grotesknú, nemiestnu alebo konkrétnu v negatívnom zmysle. Napríklad: „Po prehratom zápase bola jeho tvár básňou“.

Slovo báseň pochádza z latinčiny báseň, a to z gréčtiny ποίημα (poiēma, čo znamená stvorenie, výkon) a ποιήμα (poiesis), ktorého koreň je poiein (robiť, vytvárať). Pôvodne sa však slovo báseň používalo na pomenovanie akéhokoľvek literárneho diela.

Druhy básní

Básne tradične patria k literárnym žánrom lyrickým, epickým, naratívnym a dramatickým.

V dôsledku toho existuje niekoľko typov básní, vrátane tých, ktoré sú napísané vo veršoch alebo prózach a ktorých vnútorné štruktúry sa líšia podľa rýmu a rytmu.

Lyrická báseň: lyrické básne sú najsubjektívnejšie, pretože okrem iných tém vyjadrujú slovami, pocitmi a vnímaním autora lásku, život a smrť.

Je charakterizovaná používaním krátkych veršov. Medzi lyrickými básňami môžeme okrem iných menovať ódy, satiru.

Epická báseň: sú to básne, ktoré rozprávajú o dobrodružstvách a výkonoch, ku ktorým došlo v bitkách.

Opisujú tiež boje a úspechy nadprirodzených bytostí (bohov alebo polobohov), ktorí sa miešali medzi ľuďmi. Niekedy mali tieto básne hudobný sprievod.

Jedným z najobľúbenejších príkladov je práca Homera, Odysea.

Dramatická báseň: sú to tie, ktoré sú zastúpené v hrách.

Značky:  Výrazy-In-Angl Veda Náboženstvo A Spiritualita