Význam morálky

Čo je morálne:

Morálka je súbor existujúcich a akceptovaných noriem, hodnôt a presvedčení v spoločnosti, ktoré slúžia ako model správania a hodnotenia na stanovenie toho, čo je správne alebo nesprávne.

Ako predmet štúdia sa zameriava na analýzu konceptov, ako je dobro a zlo súvisiace s ľudským správaním v spoločnosti, na rôznych úrovniach (okrem iných filozofických a kultúrnych).

Morálka je tiež stav mysle osoby alebo skupiny ľudí. Obvykle sa používa s pozitívnym významom povzbudenia alebo dôvery v schopnosti dosiahnuť cieľ, aj keď to môže mať aj negatívny význam, napríklad nízka morálka.

Morálne ako prídavné meno znamená, že niečo patrí alebo súvisí s tým, čo sa na sociálnej úrovni považuje za dobré. Hovorovým a generickým spôsobom morálka naznačuje, že niečo je správne, prijateľné alebo dobré vo vzťahu k správaniu sa danej osoby. Opak je nemorálny.

Naznačuje tiež, že niečo nereaguje na právny poriadok, ale patrí do širšieho konceptu súvisiaceho s hodnotami ľudskej bytosti v spoločnosti, akými sú povinnosť a morálna zodpovednosť.

Toto slovo pochádza z latinčiny morālis, odvodené z latinského výrazu umrieme čo znamená „zvyk“.

Unmoral je tiež druh stromu v rodine Moraceae.

Pozri tiež:

  • Nemorálne.
  • Vlastné.
  • Príklady morálnych noriem

Morálne a etické

Etika a morálka sú pojmy, ktoré sú navzájom prepojené, aj keď nemajú rovnaký význam. Všeobecne možno povedať, že morálka je založená na normách, zásadách a hodnotách stanovených v spoločnosti, zatiaľ čo etika zahŕňa širšiu štúdiu založenú na teoretickej, vedeckej a racionálnej analýze morálky.

Pozri tiež Etika a morálka.

Morálne poškodenie

Pojem morálna ujma je v súlade so zákonom a znamená stratu, ujmu alebo poškodenie, ktoré utrpí osoba, ktoré majú vplyv na jej majetok, práva alebo záujmy, spôsobené konaním alebo opomenutím inej osoby alebo subjektu a ktoré nemožno napraviť. Môžu ovplyvniť otázky súvisiace s dôstojnosťou a pocitmi osoby a jej povesťou.

Na rozdiel od majetkovej ujmy, nemajetková ujma znamená, že existuje strata, ktorú nie je možné napraviť inými prostriedkami, aj keď je možné ju nejakým spôsobom nahradiť, napríklad finančne.

Pozri tiež Škody.

Morálny úsudok

Morálny úsudok je morálne hodnotenie, ktoré vykonáva osoba alebo skupina, ktorá posudzuje správanie alebo konanie na základe vlastných úvah o tom, čo je správne a nesprávne, čo je správne a nesprávne.

Značky:  Všeobecný Veda Výrazy-In-Angl