Význam Koinonia

Čo je to Koinonia:

Koinonia je teologický koncept, ktorý znamená spoločenstvo. Ako taký sa týka cirkevného spoločenstva a zväzkov, ktoré vytvára medzi členmi kresťanských cirkví a Bohom.

Slovo pochádza z gréckeho κοινωνία (koinonia), čo v preklade znamená „spoločenstvo“ alebo „účasť na spoločnom“. Tento výraz sa v Biblii vyskytuje devätnásťkrát ako podstatné meno (koinonia) a osemkrát ako sloveso (koinoneo) v zmysle „zdieľania“; obidve zasa pochádzajú z gréckeho hlasu κοινωνός (koinonós), čo znamená „partner“ alebo „účastník“.

Koinonia ako taká je termín vlastný kresťanskej náuke, ktorý označuje účasť na tej istej viere a spoločenstvo, ktorému podliehajú všetci členovia kresťanstva, chápané ako spoločenstvo spojené s doktrínou Ježiša Krista bez ohľadu na to, či praktizujú viery v katolícku cirkev spojenú s Rímom a západným svetom alebo v pravoslávnu cirkev s väčším zastúpením na východe, predovšetkým v krajinách východnej Európy.

V tomto zmysle je koinonia pojmom, ktorý sa v rámci teologického dialógu odvoláva na odkaz na cirkevné spoločenstvo medzi Cirkvou Západu a Východu, oddelené od roku 1054 pri udalosti známej ako Veľký rozkol, v r. čo viedlo k roztržke medzi Cirkvou Západorímskej ríše so sídlom v Ríme a Cirkvou Byzantskej ríše, ktorá sa nachádza v meste Konštantínopol.

Koinonia je teda biblický termín, z ktorého sa pokúša zachrániť koncept jednoty viery v kresťanské uctievanie, založený na spoločnej tradícii starovekej Cirkvi, v časoch plného spoločenstva. Koinonia by teda začala z teologického hľadiska odkazovať na spoločenstvo, prácu a ovocie Ducha Svätého, ktoré vyjadruje vzťah s Bohom kresťanov i s ich bratmi.

Značky:  Výroky A Príslovia Výrazy-In-Angl Výrazy-Populárne