Význam vplyvu na životné prostredie

Čo je vplyv na životné prostredie:

The Dopad na životné prostredie je to zmena alebo zmena životného prostredia, ktorá je príčinou alebo dôsledkom ľudskej činnosti a zásahu. Tento vplyv môže byť pozitívny alebo negatívny, negatívny predstavuje narušenie ekologickej rovnováhy, ktoré spôsobuje vážne škody a škody na životnom prostredí, ako aj na zdraví ľudí a iných živých bytostí. Napríklad znečisťovanie ovzdušia alebo morí odpadkami alebo ropou, hlukové znečistenie, vojny, odpad z rádioaktívnej energie a iné.

Meranie vplyvu na životné prostredie nie je možné vykonať presne, pretože životné prostredie je komplexný systém. V ekológii je možné urobiť niekoľko odhadov prostredníctvom EIA (Assessment Environmental Impact Assessment, v preklade Štúdia alebo Posúdenie vplyvov na životné prostredie), ktorá vyšla v USA v 60. rokoch minulého storočia, a príslušných Správ o udržateľnosti životného prostredia (ISA), aby sa pokúsili minimalizovať negatívny vplyv.

Prevažná väčšina ekonomických činností má vplyv na životné prostredie a zahŕňa ho. Energetický a ťažobný priemysel (napríklad vodná elektráreň alebo baňa) majú vplyv na životné prostredie.Odpad a zvyšky z priemyslu sa spravidla likvidujú alebo likvidujú tromi spôsobmi: vo vode, v atmosfére alebo v izolovaných oblastiach.

Ropný priemysel môže mať veľmi negatívny vplyv na pracovníkov v tomto odvetví (prostredníctvom výbuchov a chemických nehôd) a tiež na voľne žijúce zvieratá, ak dôjde k únikom. Na druhej strane, pri mnohých príležitostiach kontaminácia životného prostredia spôsobuje kontamináciu potravín, čo predstavuje vážne riziko pre zdravie obyvateľstva. Keďže využívanie tohto zdroja je vysoko rizikové a má vplyv na životné prostredie, je potrebné environmentálne povolenie, ktoré ukladá niektoré opatrenia na zníženie týchto vplyvov.

Vplyv na životné prostredie je výsledkom alebo dôsledkom našich činov, a preto je kľúčové vzdelávať spoločnosť, aby mohla mať zodpovedné postoje, ktoré spôsobujú menej negatívnych vplyvov na životné prostredie.

Pozitívny vplyv na životné prostredie

Pozitívny vplyv na životné prostredie je výsledkom pravidla, normy alebo opatrenia, ktoré sú prospešné pre životné prostredie. Obnova alebo obnova riek a lesov má pozitívny vplyv na životné prostredie. Výstavba priehrady môže mať tiež pozitívny vplyv na faunu a flóru daného regiónu.

Druhy vplyvov na životné prostredie

Na základe času, ktorý trvá vplyv environmentálneho vplyvu na danom mieste, existujú klasifikácie štyroch rôznych typov environmentálnych vplyvov:
- Trvalý, ktorý má dlhodobý vplyv.
- Dočasné, ktoré na určitý čas nemá vážne dôsledky, a preto sa životné prostredie dokáže pomerne rýchlo zotaviť.
- Reverzibilný, ktorý dokáže vo viac či menej krátkom čase zotaviť životné prostredie zo vzniknutých škôd.
- Nevratný, ktorý je taký vážny a dôležitý, že úplne bráni životnému prostrediu zotaviť sa zo škôd spôsobených vplyvom na životné prostredie.

Značky:  Výrazy-Populárne Všeobecný Technológie-E-Inovácie