Význam profesionálnej etiky

Čo je profesionálna etika:

Profesionálna etika je súbor etických noriem uplatňovaných pri rozvoji pracovnej činnosti. Etika sa môže javiť ako odrazená v deontologických kódexoch alebo profesionálnych kódexoch prostredníctvom série zásad a hodnôt obsiahnutých v postulátoch vo forme dekalogov alebo dlhších dokumentov.

Profesionálna etika stanovuje štandardy správania sa pre výkon funkcií pozície v etickom rámci. V mnohých prípadoch sa zaoberajú problémami kompetencií a odborných schopností, ako aj špecifickými problémami špecifickými pre každú oblasť.

Hoci profesionálna etika používa univerzálne hodnoty človeka, zameriava sa na to, ako sú aplikovateľné na pracovné prostredie.

Je to predmet nepretržitej debaty, najmä ak existujú etické konflikty medzi rozvojom povolania a osobným svedomím alebo etikou. V určitých situáciách je možné zvoliť výhradu vo svedomí, keď si človek nemyslí, že koná správne.

Značky:  Náboženstvo A Spiritualita Technológie-E-Inovácie Výrazy-Populárne