Význam vedeckých znalostí

Čo sú vedecké znalosti:

Vedecké znalosti sa nazývajú usporiadaný, overený a systematizovaný súbor poznatkov získavaných metodickým a systematickým spôsobom zo štúdie, pozorovania, experimentovania a analýzy javov alebo faktov, pri ktorých používa sériu prísnych postupov, ktoré poskytujú údaje a závery získané s platnosťou, objektivitou a univerzálnosťou.

Vedecké znalosti sú ako také usporiadané, koherentné, presné, objektívne a univerzálne. Je štruktúrovaný ako overiteľný a vzájomne prepojený systém znalostí, ktorý nám umožňuje porozumieť a vysvetliť realitu a prírodné javy.

Vedecké znalosti ako také používajú vedeckú metódu, ktorá je súborom pravidiel a postupov, podľa ktorých sa vedec musí riadiť štúdiou alebo výskumom, ktorých výsledky majú vedeckú platnosť.

Charakteristika vedeckých poznatkov

Vedecké znalosti sú charakterizované predovšetkým tým, že sú kritickými a podloženými poznatkami, ktoré postupujú metodicky a systematicky; jeho závery sú overiteľné; poznanie, ktoré vyvoláva, je jednotné, usporiadané, univerzálne, objektívne, prenosné, racionálne a predbežné, čo v skratke umožňuje vysvetľovať a predpovedať skutočnosti alebo javy prostredníctvom zákonov alebo zásad.

 • Kritické: pretože rozlišuje medzi tým, čo je pravda a čo lož, čo je pravda a čo je diskutabilné.
 • Zakladané: pretože svoje znalosti zakladá na dôkazoch a údajoch získaných metodickou a dôslednou analýzou.
 • Metodické: pretože používa metódy výskumu a určité postupy, ktoré sťažujú štúdium, pozorovanie a analýzu.
 • Overiteľné: pretože to možno dokázať skúsenosťami.
 • Systematické: pretože predstavuje systém vzájomne súvisiacich a prepojených myšlienok.
 • Zjednotené: pretože jej predmetom sú všeobecné a nie singulárne znalosti.
 • Univerzálny: pretože jeho platnosť je pre všetkých rovnaká, neexistuje priestor pre kultúrnu relativitu.
 • Cieľ: pretože zistenia majú všeobecnú hodnotu, a nie individuálne alebo subjektívne.
 • Komunikovateľný: pretože sa dá komunikovať vedeckým jazykom.
 • Racionálne: pretože inteligencia a ľudský rozum sú v nej zásadné.
 • Predbežne: pretože dnešné zistenie môže byť zajtra vyvrátené pomocou presnejšej teórie.
 • Vysvetľujúce: pretože vysvetľuje fakty a javy reality a prírody prostredníctvom zákonov alebo zásad, ktoré sú spoločné a konštantné.
Značky:  Výrazy-In-Angl Výroky A Príslovia Výrazy-Populárne