Konjugácie slovies

Hovorí sa mu konjugácie slovies, slovesné skloňovanie alebo slovesné paradigmy k rôznym modelom, ktorými sa sloveso upravuje. V prípade španielskeho jazyka môže sloveso predstavovať čas, aspekt, spôsob, osobu a číslo.

Rozoznávajú sa tri typy konjugácií slovies, z ktorých je odvodený rad základných pravidiel, ktoré platia pre regulárne slovesá. Menovite:

 • Prvá konjugácia (-ar)
 • Druhá konjugácia (-er)
 • Tretia konjugácia (-ir)

Pri uvádzaní konjugácií slovies do praxe je potrebné vziať do úvahy, že slovesá sú rozdelené na dve časti (s výnimkou niektorých nepravidelných slovies):

 • Koreň alebo radikál, ktorý zodpovedá prvej časti slovesa, ktorá zostáva nezmenená.
 • Desinencia alebo koncovka, ktorá zodpovedá druhej časti slovesa, ktorá je modifikovaná časticami, ktoré vyjadrujú režim, čas, aspekt, osobu a číslo. Okrem toho zvyčajne obsahuje tematickú samohlásku, ktorá označuje typ konjugácie.

Analyzujme napríklad morfológiu slovesa „chodiť“ konjugovaného v minulom nedokonalosti tretej osoby v množnom čísle: kráčali.

Tiež sa ti môže páčiť:

 • Konjugácia.
 • Sloveso.
 • Slovesné časy.

Prvá konjugácia (-ar)

Zodpovedá slovesám zakončeným príponou „ar“. Infinitívy napríklad milujú, pomáhajú, spievajú.

Jeho tematická samohláska je „a“. Napríklad „Miguel am-a-ba jeho miláčik“.

Štruktúra príčastia v prvej konjugácii je nasledovná: koreň + zbožňovaný. Napríklad: „Andrea pomohla podávať obed.“

Štruktúra gerundu v prvej konjugácii je: koreň + kráčam. Napríklad: „Zbor spieva v kostole.“

Aby sme uviedli príklad prvej konjugácie, spojme sloveso „spievať“.

Orientačná nálada (jednoduché časy)

OsobaPrítomnýCopreterite alebo
Preterite
nedokonalýPreterite
alebo Pret.
perfektné
jednoduchéBudúcnosť resp
Budúcnosť
jednoduchéPo minulosti resp
podmienené
jednoduchéJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onispev
spievas
spieva
spievali sme
oni spievajú
spievaš
oni spievajúspievali
ty si spieval
spievali
spievali sme
spievali
ty si spieval
spievalispievať
spev
spev
spievali sme
spievali
spievali
spievalizaspievam
budeš spievať
bude spievať
budeme spievať
budú spievať
bude spievať
budú spievaťspieval by
spieval by
spieval by
spievali by sme
spieval by
spieval by
spieval by

Orientačný režim (zložené časy)

OsobaPret. perf.
zlúčenina alebo
pred prítomnosťouPreterite
pluscuamperf.
alebo antecopreterit

Preterite
predchádzajúci alebo
antepreterit

Ja
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / OniSpieval som
Spievali ste
spieval
Spievali sme
Spievali
spievali
Spievalispieval
spieval
spieval
spievali sme
spievali
spieval
spievaliBudem spievať
spieval by si?
spieval
budeme spievať
spievali
spieval by
spievaliOsobaBudúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťPodmienené
zlúčenina alebo
antepos-
preterite

Ja
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Oni

Budem spievať
bude spievať
bude spievať
budeme spievať
budú spievať
bude spievať
budú spievaťspieval by
spieval by
spieval by
spievali by sme
spievali by
spieval by
spievali by

Subjunktívna nálada (jednoduché časy)

Osoba

Prítomný

Pret. nedokonalý
alebo minulosť

Jednoduchá budúcnosť
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onispievať
spievať
spievať
Poďme spievať
spievať
spievaš
spievaťspievať
budeš spievať
spievať
spievali by sme
budú spievať
budeš spievať
budú spievaťzaspievam
piesne
zaspievam
budeme spievať
prihlásiť sa
budeš spievať
prihlásiť sa

Subjunktívna nálada (zložené časy)

Osoba

Pret. perf. komp. alebo
pred prítomnosťou

Pret.
pluscuam-
perfektné alebo
antepreterit

Budúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onispievali
spievali
spievali
budeme spievať
spievali
spievali
spievali

by * spieval
spieval by si
Spieval by som
spievali by sme
spievali by
spieval by
spievali by

spieval by
spieval by si
spieval by
spievali by sme
boli by spievali
spieval by
spievali by

(*) Môžete tiež použiť formulár, ktorý by mal / mal / by / mal / by mal / mal / by mal / mal by.

Imperatívny režim

KladnýNegatívnespievať (ty)
spievať (ty)
poďme spievať (my)
spievať (ty)
spievať (ty)
oni spievajú

Nespievaj
Nespievaj
Nespievajme si
Nespievaj
Nespievaj
Nespievaj

Druhá konjugácia (-er)

Zodpovedá slovesám zakončeným príponou „er“. Napríklad jesť, báť sa, šiť.

Jeho tematickou samohláskou je teda „e“. Napríklad: „Chlapi, jete naozaj rýchlo.“

Štruktúra príčastia je nasledovná: koreň + preč. Napríklad „Rafael ušil lem“.

Štruktúra gerundu je: root + ísť. Napríklad „Ines sa bojí, že sa zrúti doprava“.

Aby sme uviedli príklad druhej konjugácie, spojme si sloveso „jesť“.

Orientačná nálada (jednoduché časy)

OsobaPrítomnýCopreterite alebo
Nedokonalá minulosťMinulosť alebo
Pret. perf. jednoduchéBudúcnosť resp
Jednoduchá budúcnosťPo minulosti resp
Jednoduché podmienenéJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / OniČo
ty ješ
jesť
jeme
jesť
ty ješ
jesťzvykol som jesť
jedol si
zvykol som jesť
jedli sme
jedol
jedol si
jedoljedol
Jedol si
jedol
jedli sme
jedol
jedol si
jedolbudem jesť
budeš jesť
bude jesť
budeme jesť
bude jesť
bude jesť
bude jesťjedol by
zjedol by si?
jedol by
jedli by sme
jedol by
jedol by
jedol by

Orientačný režim (zložené časy)

OsobaPret. perf.
zlúčenina alebo
pred prítomnosťouPret.
pluscuam-
perfektné alebo
antecopreteritPret. predchádzajúci
alebo
antepreteritJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onija som jedol
Jedol si
jedol
Najedli sme sa
najedli sa
najedli sa
najedli saNajedol som sa
jedol
Najedol som sa
Jedli sme
jedli
jedol si
jedlija som jedol
zjedol by si?
jedol
budeme jesť
jedli
zjedol by
jedliOsobaBudúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťPodmienené
zlúčenina alebo
antepos-
preteriteJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / OniBudem jesť
bude jesť
bude jesť
budeme jesť
bude jesť
bude jesť
bude jesťzjedol by
zjedol by
zjedol by
bude jesť
najedli by sa
zjedol by
najedli by sa

Subjunktívna nálada (jednoduché časy)

Osoba

Prítomný

Pret. nedokonalý
alebo minulosť

Jednoduchá budúcnosť
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onijesť
čiarky
jesť
Poďme jesť
jesť
jesť
jesťjesť
zjedol by si?
jesť
jedli by sme
jesť
jedol by si
jesťjesť
budeš jesť
jesť
budeme jesť
jesť
budeš jesť
jesť

Subjunktívna nálada (zložené časy)

Osoba

Pret. perf. komp.
alebo pred prítomnosťou

Pret. pluscuam-
perfektné alebo
antepreterit

Budúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Oninajedli sa
najedli sa
najedli sa
najedli sme sa
najedli sa
najedli sa
najedli sazjedol by som
zjedli by ste
zjedol by som
najedli by sme sa
najedli by sa
zjedol by
najedli by sazjedol by
zjedol by si?
zjedol by
najedli by sme sa
najedli by sa
zjedol by
najedli by sa

(*) Môžete tiež použiť formulár, ktorý by mal / mal / by / mal / by mal / mal / by mal / mal by.

Imperatívny režim

KladnýNegatívnezjesť ťa)
zjesť ťa)
jedzme (my)
zjesť ťa)
zjesť ťa)
jesť (oni alebo oni)

Nejedia
Nejedia
Nejedzme
Nejedia
Nejedia
Nejedia

Tretia konjugácia (-ir)

Zodpovedá slovesám zakončeným príponou „ísť“. Napríklad odísť, definovať, žiť.

Tematická samohláska je „i“. Napríklad: „Juan Carlos pôjde budúci týždeň do Brazílie.“

Štruktúra príčastia je nasledovná: koreň + preč. Napríklad: „Luis a Marta definovali svoju situáciu ako priaznivú.“

Štruktúra gerundu je: root + ísť. Napríklad: „Maria žije na Santa Lucii.“

Aby sme uviedli príklad tretej konjugácie, spojme si sloveso „žiť“.

Orientačná nálada (jednoduché časy)

OsobaPrítomnýCopreterite alebo
Nedokonalá minulosťMinulosť alebo
Pret. perf. jednoduchéBudúcnosť resp
Jednoduchá budúcnosťPo minulosti resp
Jednoduché podmienenéJa
Tvoj
On / Oni
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Oninažive
žiješ
žije to
žijeme
žijú
žiješ
žijúona žila
žil si
ona žila
žili sme
žili
žil si
žilibýval som
žil si
žil
žijeme
žili
žil si
žilibudem žiť
budeš žiť
bude žiť
budeme žiť
bude žiť
budeš žiť
bude žiťby žil
by si žil?
by žil
žili by sme
by žil
by si žil?
by žil

Orientačný režim (zložené časy)

OsobaPret. perf.
zlúčenina alebo
pred prítomnosťouPret.
pluscuam-
perfektné alebo
antecopreteritPret. predchádzajúci
alebo
antepreteritJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onižil som
žil si
žil
žili sme
žili
žil si
žiližil
žil si
žil
žili sme
žili
žil si
žiližil som
žil si?
žil
budeme žiť
žil
žil by si?
žilOsobaBudúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťPodmienené
zlúčenina alebo
antepos-
preteriteJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / OniBudem žiť
bude žiť
bude žiť
budeme žiť
bude žiť
bude žiť
bude žiťby žil
by žil
by žil
žili by sme
by žil
by žil
by žil

Subjunktívna nálada (jednoduché časy)

Osoba

Prítomný

Pret. nedokonalý
alebo minulosť

Jednoduchá budúcnosť
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onižiť
nažive
žiť
poďme žiť
žiť
žiť
žiťžiť
žil by si
žiť
žili by sme
by žil
by žil
by žilžiť
budeš žiť?
žiť
budeme žiť
budú žiť
bude žiť
budú žiť

Subjunktívna nálada (zložené časy)

Osoba

Pret. perf. komp.
alebo pred prítomnosťou

Pret. pluscuam-
perfektné alebo
antepreterit

Budúcnosť
zlúčenina
alebo budúcnosťJa
Tvoj
On ona
USA
vy chlapi
Ty
Oni / Onižil
žil si?
žil
žili sme
žil
žil
žilby * žil
by žil
by žil
žili by sme
by žil
by žil
by žilby žil
žil by si?
by žil
žili by sme
by žil
by žil
by žil

(*) Môžete tiež použiť formulár, ktorý by mal / mal / by / mal / by mal / mal / by mal / mal by.

Imperatívny režim

KladnýNegatívneži svoj)
živý (ty)
poďme žiť (my)
žiť (ty)
žiť (ty)
žiť (oni alebo oni)

Nežiť
Nežiť
Nežime
Nežiť
Nežiť
Nežiť

POZNÁMKA

Je dôležité poznamenať, že v niektorých prípadoch môže tematická samohláska chýbať alebo sa môže meniť. Ide o tieto prípady:

 • Prvá osoba prítomná vo všetkých troch typoch konjugácií má indikatívnu náladu. Napríklad spievam, žijem.
 • Vo všetkých prítomných osobách spojovacej nálady troch typov konjugácií. Napríklad spievajte, jedzte, žite.
 • Prvá a tretia osoba minulého času prvej a druhej konjugácie. Napríklad som spieval, jedol / spieval, jedol.

Značky:  Technológie-E-Inovácie Veda Výrazy-In-Angl