Význam spoločenstva

Čo je to spoločenstvo:

Spoločnosť je postoj tých, ktorí sa navzájom sprevádzajú a podporujú k dosiahnutiu nejakého cieľa. Spoločenstvo sa nazýva aj tento druh zväzku medzi partnermi, ako aj situácia harmónie a dobrej korešpondencie medzi nimi.

Slovo ako také je tvorené slovom partner, ktorý pochádza z latinčiny spoločnosť, a prípona -izmus, čo naznačuje postoj.

Spoločnosť je pocit jednoty, ktorý vzniká medzi členmi skupiny alebo ľudského spoločenstva. Je založená na hodnotách, ako je láskavosť, solidarita, rešpekt a dôvera, a na pocitoch, akými sú priateľstvo a empatia. Ako taký sa praktizuje recipročne, to znamená vzájomne.

Spoločenstvo je nevyhnutné pre spolužitie a spoločenský život. Zavádza sa do praxe, keď partnerovi s niečím pomôžeme, keď sa zapojíme do skupinovej úlohy alebo projektu, alebo keď v ťažkých chvíľach ponúkneme bezpodmienečnú podporu.

Spoločnosť teda uľahčuje tímovú prácu, podporuje ducha skupinovej jednoty a poskytuje nám veľa uspokojení vo vzťahu s rovesníkmi. Je to možné vidieť v oblastiach nášho každodenného života, od školy po prácu, a hlavne pri praktizovaní skupinových športov.

Futbalový tím je dobrým príkladom kamarátstva, keď jeho prvky fungujú na základe spolupráce, dôvery a vzájomnej podpory v oblasti hry, aby dosiahli svoje ciele, ktorými sú neutralizácia a porážka súpera. Navyše, tím, kde je kamarátstvo, bude lepšie fungovať na ihrisku a bude voči súperovi efektívnejší a kompaktnejší.

Do formovania ducha spoločnosti zasahuje mnoho dôležitých faktorov: rešpekt a dôvera medzi jeho prvkami, možnosť dosiahnuť dohody, podľahnúť, viesť dialóg a počúvať.

Synonymá spoločnosti by na druhej strane boli kamarátstvo, priateľstvo alebo spoluúčasť.

V angličtine by sa spoločnosť mohla prekladať rôznymi spôsobmi: spoločenstvo, kamarátstvo, kamarátstvo, spoločnosť, alebo priateľstvo.

Značky:  Výrazy-In-Angl Technológie-E-Inovácie Všeobecný