Význam formálneho listu

Čo je formálny list:

Formálny list je dokument, ktorého obsah sa týka okrem iného inštitucionálneho, obchodného, ​​pracovného, ​​politického, finančného, ​​akademického problému, v ktorom sa používa formálny a srdečný jazyk.

Formálny list je korešpondencia, ktorá sa bežne robí v prípadoch, keď chcete podať žiadosť, odporúčanie, prezentáciu, poďakovanie, nárok, odstúpenie alebo zverejniť konkrétne zaujímavé informácie.

V tomto zmysle formálny list spĺňa určité prvky a charakteristiky, ktoré ho odlišujú od neformálneho listu alebo iných typov písomných správ. Rovnako aj jeho štruktúra pozostáva z troch základných častí, ktorými sú nadpis, prezentácia informácií a rozlúčka.

Formálny list umožňuje komunikáciu medzi dvoma ľuďmi, ktorí sa spravidla nepoznajú, a preto sa kladie dôraz na starostlivé písanie, prezentáciu myšlienok, používanie srdečného, ​​úctivého a formálneho jazyka a ďalšie prvky.

Preto sa pri tomto type listov vyhneme okrem iného pravopisným chybám, prečiarknutiam, vymazaniu, nečitateľnému rukopisu, použitiu dodatočných skriptov a neskorej odpovedi.

Prvky formálneho listu

Formálny list obsahuje sériu prvkov, ktoré je potrebné rešpektovať, aby mohol plniť svoju komunikačnú funkciu a vytvárať reakciu na uvedené informácie. Nasledujú hlavné prvky formálneho listu.

 • Hlavičkový papier: údaje o odosielateľovi pozostávajúce okrem iného z telefónneho čísla, adresy, e -mailu.
 • Meno príjemcu: osoba, ktorej je list adresovaný.
 • Miesto a dátum, kedy je list napísaný.
 • Pozdrav alebo nadpis: je napísaný pomocou vzorcov zdvorilosti a úcty a predchádza predmetu listu.
 • Predmet alebo stručný úvod o dôvode listu.
 • Telo správy: je to najdôležitejšia časť listu, pretože sú odhalené a rozvinuté dôvody.
 • Rozlúčka: pozostáva z odseku, v ktorom je hlavná myšlienka uzavretá, a zo srdečného rozlúčenia.
 • Podpis: uvedie sa meno odosielateľa a jeho titul.

Charakteristika formálneho listu

Charakteristiky formálneho listu sú zhrnuté v prezentácii koherentných, stručných a rešpektujúcich informácií, ktoré plnia funkciu prenosu jasného posolstva.

 • Používa sa formálny, jednoduchý a jasný jazyk.
 • Platia zdvorilostné vzorce.
 • Obsah je krátky a presný (nie sú uvedené žiadne menšie podrobnosti).
 • Odhalia sa úplné a potrebné informácie.
 • Nápady sú uvedené v poradí dôležitosti s krátkymi, súvislými odsekmi.
 • Tieto listy sú spravidla adresované neznámym ľuďom.
Značky:  Všeobecný Výrazy-Populárne Výrazy-In-Angl